Algemene voorwaarden
1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Het kantoor:
de op basis van een arbeidsovereenkomst of anderszins aan het kantoor verbonden advocaten, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk;
Cliënt:
de contractspartij van het kantoor;

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Opdracht
3.1. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de opdracht is geaccepteerd.
3.2. De door het kantoor te verrichten diensten zijn inspanningsverplichtingen; nimmer kan of zal resultaat gegarandeerd worden. Bij de uitvoering van de opdracht zal het kantoor zich naar beste vermogen inspannen. De advocaat, die de opdracht heeft verkregen, zal die opdracht zelf in hoofdzaak uitvoeren, waarbij hij of zij evenwel gerechtigd is zich te laten assisteren of zich in voorkomende gevallen te laten vervangen.
3.3. De werking van het in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Derden
Bij het inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht zal het kantoor, indien dit redelijkerwijs mogelijk of zinvol is, met de cliënt overleggen wie zal worden ingeschakeld.

5. Betaling:

 

5.1. Honorarium
Gegeven opdrachten worden door het kantoor uitgevoerd op basis van geïnvesteerde tijd en gemaakte kosten. Het te hanteren uurtarief wordt vooraf kenbaar gemaakt en is exclusief BTW. Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de geïnvesteerde tijd vermenigvuldigd met het uurtarief vermeerderd met BTW en gemaakte kosten.

Declaraties van het kantoor dienen binnen 14 dagen na verzending te worden voldaan. Indien betaling van een declaratie uitblijft, is het kantoor gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden op basis van de gegeven opdracht op te schorten.  Het kantoor zal slechts met terughoudendheid van die mogelijke bevoegdheid gebruik maken.

6. Aansprakelijkheid
6.1. Het kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een aansprakelijkheidsverzekeraar.  De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende daadwerkelijk tot uitkering zal overgaan, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
6.2. Het kantoor is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade, indien de cliënt op het moment waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens het kantoor.
6.3. De keuze van de door het kantoor in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

7. Bevoegde rechter en rechtskeuze
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.